Fangståret 2016 i Reisaelva

Økning i fangsten av både laks, sjøørret og sjørøye

Årets laksefangst

Årets sesong i Reisaelva viser en økning i registrert fangst av laks (fig.1). Samlet ble det fanget 3 987,2 kg laks fordelt på 234 laks over 7 kg, 219 laks mellom 3 og 7 kg, og 436 smålaks under 3 kg.  Fisket etter storlaks var best i perioden 1.juli til 20.juli. Fangsten av mellomlaks hadde en topp i perioden fra og med den 28.juli og litt inn i august måned, mens fangsten av smålaks var på topp i slutten av juli og til sesongslutt den 31.august.

Fig.1: registrert fangst av antall kg laks i perioden 1989-2016

Økt antall stor- og mellomlaks, markant økning av antall smålaks

Fangsttallene fra og med 2010 til 2015 har vist en jevnt nedadgående fangst av storlaks, men i 2016 ser vi en oppgang i antall storlaks (se fig.2, grønn linje).  Figuren viser også en fin økning i antall smålaks (blå linje). Antallet mellomlaks har hatt en tydelig økning de tre siste årene (rød linje). Gjennomsnittsvekten på all fangstet laks er redusert fra 6,5 kg i 2010 til 4,5 kg i 2016.

Figur 2: viser antall fangstede laks av små-, mellom-, og storlaks i perioden 2009-2016

Andeler laks i de ulike vektklassene

En bedre indikator på hvordan bestanden ser ut, er sammensetningen i %-andeler i antallet laks i de ulike vektklassene. Figur 3 viser at %-andelen fangstede storlaks har hatt en fallende tendens siden 2009 (grønn linje). Andelen smålaks (blå linje) var fallende til og med 2012 (18%), men er stigende i perioden 2012-2016 (49%). Andelen mellomlaks var på 25% i 2016 (rød linje).

Figur 3: viser %-andel antall fangstede laks av små-, mellom-, og storlaks i perioden 2009-2016

Rekordhøy fangst av sjøørret

Registrert fangst av sjøørret var på rekordhøye 1550 kg i 2016 (fig.4). Det er en betydelig økning sammenlignet med 2015 (756 kg). Sjøørretfangsten i 2016 må dermed betegnes som svært god.

Figur 4: viser antall kg fangstede sjøørret i perioden 1989-2016

Lav fangst av sjørøye

Fangsten av sjørøye er fremdeles på et labert nivå. Det ble fangstet 154 kg sjørøye i løpet av 2016 (figur 5), noe som er på samme nivå som de tre siste årene hvor vi har hatt en begrenset fisketid for denne arten. Vi registrerer samtidig at det fremdeles er få fiskere som fisker målrettet etter sjørøye, og dette kan selvsagt påvirke resultatene. Labre fangster av sjørøye er fremdeles det gjeldende bildet i mange typiske sjørøyevassdrag i nord.

Figur 5: viser antall kg fangstede sjørøye i perioden 1989-2016

Tips en venn
Tips en venn
eller del på..


Here, fishy fishy fishy...