Midtsesongsvurdering 2015

Reisa Elvelag igangsetter ikke nye reguleringer ved midtsesongsvurdering, men utelukker ikke nye tiltak senere i sesongen.

Grunnlaget for midtsesongsevaluering

Grunnlaget for midtsesongsevalueringen er antall kilo hunnfisk som er gått opp i elva for å gyte.  For de vassdragene som har elektronisk overvåking av oppvandringen, er vurderingen av bestandssituasjonen enkel. For de som ikke har en slik overvåking, som tilfellet er for Reisaelva, er denne vurderingen betydelig mer utfordrende. Det eneste holdepunktet vi har, er antall innrapporterte laks i fangststatistikken. Med denne informasjonen som bakteppe, benyttes så en fangsteffektivitet, eksempelvis at uttaket av bestanden i elv er på 50 % av oppvandret laks. Målet for Reisaelva er at gjenlevende hunnlaks bør være på 3652 kg hunnlaks dersom 100 % av gytebestandsmålet skal være oppnådd.

Stor endring i beskatning og perioder med vanskelige fiskeforhold

På generelt grunnlag er det svært utfordrende å sammenligne fangstene så langt i år, med de 3 foregående år, på grunn av 3 ulike forhold/faktorer:

 

 1. Klimatiske og naturgitte forhold

 2. Ny fiskeordning som følge av nye vedtekter ved jordskiftedom

 3. Nye reguleringer i forkant av sesongstart

Som følge av jordskiftedom vedtatt i 2013, var Reisa Elvelag forpliktet til å innføre en ny fiskeordningen. Hovedendringene fra foregående år til 2015 var som følger:

 • Reisa Elvelag kan ikke selge sonekort. I 2014 solgte Reisa Elvelag 1504 fiskedøgn som sonekort.

 • Innenbygds fiskere kan ikke kjøpe et sesongkort som gjelder i alle soner. I 2014 kjøpte ca 300 personer dette kortet. I år har om lag 100 personer løst ut det som kalles «bygdekort». I den nye ordningen kan hver lokal fisker ta ut et fiskedøgn/sone/dag. De 200 som ikke har løst dette kortet, tilhører ikke den mest ivrige gruppen av lokale fiskere. Vi antar at disse 200 vil fiske 3 døgn i gjennomsnitt. Dette representerer i så fall en reduksjon med minimum 600 fiskedøgn.

 • Den andre kortgruppen som selges er døgnkort som grunneiere enten kan selge til utenbygdsboende eller fiske på selv på egen eiendom. Her ser vi også en redusert interesse for å løse ut fiskedøgn.

Reduksjonen i fiskeinnsats (antall fiskedøgn) er på med bakgrunn i denne nedgangen på anslagsvis 60-70 % sammenlignet med perioden 2012-2014. Dette gjør det svært utfordrende å sammenligne fangsttallene ved årets midtsesong med siste 3-årsperodeinnrapportert fangst, og etter gjeldende modeller.

Klimatiske og naturgitte forhold

Klimatiske og naturgitte forhold

Som vi ser av figur 1, så var temperaturen nede i underkant av 5,5 grader den 7.juli. Faktisk var temperaturen under 8 grader hele 5 døgn i perioden 1-9.juli.

Fig 1: viser temperaturen i Reisaelva i perioden 20.mail-21.juli. Målestasjon Svartfossberget 21.juli. NVE.

Kombinert med lav temperatur, opplevde vi en liten flomtopp i samme periode, se figur 2. Samlet sett førte dette til umulige fiskeforhold i en normalt sett svært god fangstperiode.

Fig 2: viser vannstanden i Reisaelva i perioden 20.mail-21.juli. Målestasjon Svartfossberget 21.juli. NVE.

Nye reguleringer i forkant av fiskesesong

 1. Redusert fiske tid fra med 4 timer per døgn 2014 (10:00-02:00) til 2015 (12:00-24:00)

 2. Krav om gjenutsetting av all laks over 5 kg

 3. Kvoter på maksimalt 1 laks/døgn og maksimalt 3 laks/sesong/fisker

Foreløpige tall viser for øvrig at nesten 75% av all fisket laks (biomasse) er gjenutsatt.

Ny fiskeordning og dramatisk reduksjon i fisketrykk

På generelt grunnlag er det svært utfordrende å sammenligne fangstene så langt i år, med de 3 foregående år, på grunn av 3 ulike forhold/faktorer:

 

 1. Klimatiske og naturgitte forhold

 2. Ny fiskeordning som følge av nye vedtekter ved jordskiftedom

 3. Nye reguleringer i forkant av sesongstart

Som følge av jordskiftedom vedtatt i 2013, var Reisa Elvelag forpliktet til å innføre en ny fiskeordningen. Hovedendringene fra foregående år til 2015 var som følger:

 • Reisa Elvelag kan ikke selge sonekort i 2015. I 2014 solgte Reisa Elvelag 1504 fiskedøgn som sonekort.

 • Innenbygds fiskere kan ikke kjøpe et sesongkort som gjelder i alle soner. I 2014 kjøpte ca 300 personer dette kortet. I år har om lag 100 personer løst ut det som kalles «bygdekort». I den nye ordningen kan hver lokal fisker ta ut et fiskedøgn/sone/dag. De 200 som ikke har løst dette kortet, tilhører ikke den mest ivrige gruppen av lokale fiskere. Vi antar at disse 200 vil fiske 3 døgn i gjennomsnitt. Dette representerer i så fall en reduksjon med minimum 600 fiskedøgn.

 • Den andre kortgruppen som selges er døgnkort som grunneiere enten kan selge til utenbygdsboende eller fiske på selv på egen eiendom. Her ser vi også en redusert interesse for å løse ut fiskedøgn.

Reduksjonen i fiskeinnsats (antall fiskedøgn) er på med bakgrunn i denne nedgangen på anslagsvis 60-70 % sammenlignet med perioden 2012-2014. Dette gjør det svært utfordrende å sammenligne fangsttallene ved årets midtsesong med siste 3-årsperodeinnrapportert fangst, og etter gjeldende modeller.

En elv stengt for lovlig fiske er nødvendigvis ikke en godt forvaltet elv

Historisk har Reisaelva og den lokale forvaltning hatt betydelige utfordringer med ulovlig fiske, blant annet med bruk av garn. Det vanligste er at garnene dukker opp utover høsten. Dette er selvsagt svært uheldig. Tilstedeværelse av fiskere som utøver lovlig fiske vil i stor grad stoppe slike aktiviteter. Videre har vi hatt en betydelig rømming av oppdrettslaks i Kvænangen for to uker siden. En viss fiskeaktivitet kan bidra til å avlive noen av disse laksene.

Fortsatt aktuelt med nye tiltak før planlagt sesongslutt

Reisa Elvelag har i styremøter tidligere besluttet at det også er aktuelt med nye reguleringstiltak etter midtsesongsvurderingen, og da primært i første halvdel av august. Vi følger situasjonen tett både med hensyn på innrapporterte fangster og er også jevnlig i kontakt med ivrige lokale fiskere og grunneiere som leier ut fiske. Dersom vi ser det påkrevet vil det kunne bli iverksatt nye tiltak før sesongen er avsluttet dersom situasjonen tilsier det.

Sammendrag og konklusjon

Vår konklusjon er derfor at vi ikke vil igangsette ekstraordinære tiltak ved midtsesongsvurdering, da vi vurderer fiskeinnsatsen som såpass lav at den ikke fører til et stort uttak av bestanden. Dette er synliggjort gjennom en reduksjon i fiskeinnsats med anslagsvis 60-70 % sammenlignet med 2014. Vi mener at konsekvensen av en stenging av fisket vil kunne har betydelig mer negative effekter. Så lenge de som fisker i Reisaelva begrenser uttaket, vil det være positivt at det er fiskere som fisker lovlig langs elva. Dette betyr ikke at Reisa Elvelag utelukker nye tiltak senere i sesongen dersom situasjonen tilsier at det er påkrevet.


Tell A Friend
E-mail this
Or share with...


Here, fishy fishy fishy...