Tildeling av næringskort for sesongen 2013

Reisa Elvelag endrer praksis ved tildeling av næringskort

Næringskortene tildeles gårdsnummeret

Gårdsnummer som ønsker å nyttiggjøre seg av sin fiskerett må løse ut næringskortet/-kortene, ved at en grunneier løser ut næringskortet på vegne av gårdsnummeret. Reisa Elvelag vil ikke ta stilling til hvordan de enkelte bruksnummer fordeler bruken av kortet/kortene seg imellom, da dette er et forhold internt på gårdsnummeret mellom bruksnumrene. Vi viser her til vedtektene for Reisa Elvelag, punkt 6.c):

«Grunneiere av bnr. som tilsammen utgjør et gnr. og som ønsker å nytte ut næringsdelen av sin fiskerett på egen eiendom ved lån/leie til andre, kan kjøpe et næringskort til en pris lik minimum 3 ganger prisen på kultiveringskortet. Fordeling av kort innad på hvert gnr. skjer etter andel elvestrekning hvis ikke annet er avtalt, jfr. delingsgrunnlaget. Styret kan på vegne av grunneierne administrere salg av slike kort etter avtale.»

Tildeling av kort i henhold til delingsgrunnlaget

Styret i Reisa Elvelag har vedtatt at salget av næringskort for sesongen 2013 skal foregå på følgende måte:

1. Reisa Elvelag tildeler næringskort i henhold til delingsgrunnlaget, som fordeler næringskortene etter følgende prinsipper og i henhold til vedtektene:

a. Alle gårdsnummer har krav på minst 1 næringskort til fordeling, uavhengig av gårdsnummerets størrelse eller andel av delingsgrunnlaget b. Antallet tillatte solgte næringskort fordeles på gårdsnummeret ut fra gårdsnummeret sin prosentandel av total elvelengde, jfr vedtektenes § 6, C.3. Innslagspunktet for tildeling av kort går ved påbegynt 1,5 % elvestrekning. c. Den øvre rammen for antall tildelte næringskort er 80.

2. For at grunneier på et gitt bruksnummer skal løse ut et eller flere næringskort, må vedkommende kjøper løse ut et eller flere næringskort på vegne av de øvrige grunneiere på gårdsnummeret.

Søknaden leveres på Baaskifestivalen og vil bli behandlet fortløpende. Kortene kjøpes og avhentes umiddelbart dersom søknaden er riktig utfylt og i henhold til denne ordningen.

Praksis ved bruk av kortene

Årets praksis ved bruk av næringskortene er som følger:

  • Kun 2 fiskere kan benytte et næringskort i løpet av et døgn
  • Næringskortet kan kun ha en stang i fiske
  • Det skal benyttes kvitteringsblokker som bare gjelder for 2013
  • Kvitteringer skal leveres inn til Reisa Elvelag ved sesongens slutt

Eksempel på næringskort er vedlagt.

Tips til fordeling av næringskortet innad på gårdsnummeret

For de som ikke finnner løsninger på hvordan næringskort(ene) skal fordeles internt på gårdsnummeret anbefaler vi at kortene fordeles på antall døgn kortet kan disponeres delt på bruksnummerets andel av gårdsnummeret. 

I tabellen under benytter vi gårdsnummer 28, Vinnelys, som eksempel. I tabellen ser vi at gårdsnummeret har totalt 3 næringskort til fordeling. Dette utgjør til sammen 210 fiskedøgn dersom sesongen er på 70 døgn (23.juni-31.august). Bruksnummer 1 har 23,112 % av elvestrekningen på gårdsnummeret, og det betyr i praksis at bruksnummer 1 kan benytte næringskortet i 49 døgn, bruksnummer 2 i 21 døgn, osv. Disse tallene kan leses i kolonnen lengst til høyre. Dersom grunneiere ønsker bistand til å få disse oversiktene kan dere kontakte Reisa Elvelag.

Gnr. 28, Vinnelys        
Antall næringskort 3      
Kortdøgn totalt 210      
  % m % av total Døgn/bruksnr
28/1: 23,113 1715 1,019 49
28/2: 10,175 755 0,449 21
28/3: 10,31 765 0,454 22
28/4: 8,086 600 0,356 17
28/5: 14,758 1095 0,651 31
28/6: 1,415 105 0,062 3
28/7: 32,143 2385 1,417 68
  100 7420 4,408 210

Søknadsskjema for de enkelte gårdsnummer er vedlagt og kan lastes ned.

Vedlagt er også retningslinjer ved bruk av næringskort.

  application/pdfSøknad om næringskort - gårdsnummer 11 Kippernes.pdf
application/pdfSøknad om næringskort - gnr 12 Veibakken.pdf
application/pdfSøknad om næringskort - gnr 13 Mælen.pdf
application/pdfSøknad om næringskort - gnr 14 Olderskogen.pdf
application/pdfSøknad om næringskort - gnr 15 Lyngsmark.pdf
application/pdfSøknad om næringskort - gnr 16 Tomasjord.pdf
application/pdfSøknad om næringskort - gnr 17 Forsnes.pdf
application/pdfSøknad om næringskort - gnr 18 Tømmernes.pdf
application/pdfSøknad om næringskort - gnr 19 Andsjøen.pdf
application/pdfSøknad om næringskort - gnr 20 Snemyr.pdf
application/pdfSøknad om næringskort - gnr 21 Hysingjorden.pdf
application/pdfSøknad om næringskort - gnr 22 Røyelven.pdf
application/pdfSøknad om næringskort - gnr 23 Paskabut.pdf
application/pdfSøknad om næringskort - gnr 24 Moskudalen.pdf
application/pdfSøknad om næringskort - gnr 25 Kjelderen.pdf
application/pdfSøknad om næringskort - gnr 28 Vinnelys.pdf
application/pdfSøknad om næringskort - gnr 29 Reisens Almenning.pdf
application/pdfSøknad om næringskort - gnr 30 Sappen.pdf
application/pdfSøknad om næringskort - gnr 31 Holmbo.pdf
application/pdfSøknad om næringskort - gnr 32 Tørfossnes.pdf
application/pdfSøknad om næringskort - gnr 33 Nyelvholmen.pdf
application/pdfSøknad om næringskort - gnr 34 Martinusli.pdf
application/pdfSøknad om næringskort - gnr 35 Annabakkelv.pdf
application/pdfSøknad om næringskort - gnr 36 Krakenes.pdf
application/pdfSøknad om næringskort - gnr 37 Samuelelven.pdf
application/pdfSøknad om næringskort - gnr 40 Kvernelven.pdf
application/pdfSøknad om næringskort - gnr 41 Sagelven.pdf
application/pdfSøknad om næringskort - gnr 42 Elvevoll.pdf
application/pdfSøknad om næringskort - gnr 43 Naveren.pdf
application/pdfSøknad om næringskort - gnr 44 Båtnes.pdf
application/pdfSøknad om næringskort - gnr 45 Elvenes.pdf
application/pdfSøknad om næringskort - gnr 46 Leirbukt.pdf
application/pdfSøknad om næringskort - gnr 52 Lunde.pdf
application/pdfSøknad om næringskort -gnr 26 Pokta.pdf
application/pdfSøknad om næringskort- 27 Hallen.pdf
image/jpegNæringskortet 2013.jpg
application/pdfRetningslinjer for bruk av næringskort 2013.pdf

Tips en venn
Tips en venn
eller del på..


Here, fishy fishy fishy...