Varsel om gjennomføring av forvaltningstiltak i Reisaelva høsten 2018

 

Reisa Elvelag er innvilget tillatelse av Fylkesmannen i Troms til gjennomføring av ulike overvåkningstiltak i Reisavassdraget i perioden 1 september til og med 15 oktober.

Følgende aktiviteter vil bli gjennomført:

Elektrofiske av yngel
Hensikt med el-fiske av yngel er å måle tetthet av lakseyngel på utvalgte lokalisasjoner i Reisaelva for å kunne sammenligne elvas reproduktivitet sett i forhold til tidligere år. Elektrofisket vil bli utført av representanter fra Norsk Institutt for naturforskning (NINA).
 

Drivtelling av laks

21-23 september vil det bli gjennomført drivtelling etter laks. Formålet med laksetellingen er å få oversikt over antall gjenstående laks etter endt fiskesesong. Sjørøye og ørret vil også bli registrert ved observasjon. Tallene fra laksetellingen er nødvendige for å kunne vurdere elvas gytebestand og dermed også fangstpotensialet for årene fremover. Drivtelling etter laks er en særdeles viktig forvaltningsmessig oppgave for oss som forvaltere av Reisavassdraget.

 

Prøvefiske/forskningsfiske

I perioden september-oktober vil det gjennomføres prøvefiske/forskningsfiske etter innslag av oppdrettslaks i Reisaelva. Det skal fanges minimum 50 laks for å ta skjellprøver som skal sendes til NINA. Hensikten med prøvefiske etter oppdrettslaks er å få tallmateriale på mengde oppdrettslaks i elven sammenlignet med tidligere år. Resultater fra innsendte skjellprøver vil også kunne gi svar på hvor gamle og hvor store fiskene var da de forlot elva som smolt, hvor lenge fisken har vært i havet før den vender tilbake til Reisaelva og om den har vært tilbake i Reisaelva for å gyte tidligere.

Når nødvendig antall skjellprøver er innhentet vil prøvefiske avsluttes. Under prøvefiske vil oppdrettslaks og pukkellaks bli tatt ut av elva. Prøvefiskere som deltar vil være tydelig merket med refleksvest under fiske og vil ha medbrakt tillatelse fra Reisa Elvelag, som vil kunne fremvises på forespørsel fra publikum.


Tell A Friend
E-mail this
Or share with...


Here, fishy fishy fishy...