Om Reisaelva.no

Reisaelva.no eies og drives av Reisa Elvelag. Reisa Elvelag står for forvaltning, administrasjon og drift av Reisaelva. Elvelaget består av et styre hvor de som har fiskerett i Reisaelva er representert. Rettsboken for Nord-Troms jordskifterett er vårt styringsdokument.

Sammensetningen av Reisa Elvelag

Styret i Reisa Elvelag består av til sammen 7 representanter fra både private grunneiere (2), Statsskog (2), og innenbygds beboere med fiskerett (3). Styrets leder er for tiden Harry Fyhn fra de fiskeberettigede, og daglig leder er Hermann Olaussen Hermansen fra Arktisk Geotek.

Historiske rettigheter til utøvelse av fiske

Noe av det som er spesielt med Reisaelva, er at retten til å utøve fiske er delt mellom innbyggere i Nordreisa og grunneiere som har eiendom som grenser til elva.  I korte trekk kan den historiske rettigheten til utøvelse av fiske i Reisaelva oppsummeres med følgende milepæler:

  • 1893: Trondhjem overrett slår fast at befolkingen har rett til å fiske i Reisaelva
  • 1957: Lagmannsrettens dom fastslår at innbyggerne i Nordreisa ikke har eiendomsrett, men fiskerett
  • 1988: Staten ved landbruksdepartementet krever at det etableres en bruksordning. Det opprettes et imidlertidig elvelag
  • 1995: Det etableres en bruks-/fiskeordning og Reisa Elvelag etableres

Enden på denne historien er at grunneierne er tilkjent 60 % av fiskeretten, mens innbyggerne er tilkjent 40 %. Dette gjenspeiles i sammensetningen av styret, hvor grunneierne er i flertall med Statskog som den største eieren.

Kortordninger

For Reisaelva selges det ulike typer kort både for innen- og utenbygds fiskere. Dette kan oppfattes som komplisert, og årsaken til dette er at de ulike kortordningene er regulert gjennom jordskiftedommen. Vi skal prøve å gi en kort forklaring på dette.

Videre selger vi følgende døgnkort:

  • Bygdekort til innbyggere
  • Grunneierkort til grunneiere med fiskerett
  • Næringskort til grunneiere med næringsrett

Bygdekortet er et døgnkort for innbyggere i "gamle" Nordreisa kommune, som var kommunegrensene før 1963. Innbyggere kan ta ut døgnkort i ledig sone, begrenset til et sonekort per døgn. Grunneierkortet er et døgnkort som grunneiere kan ta ut for fiske på egen eiendom. Næringskortet er et døgnkort som grunneier kan leie ut til utenbygds fiskere.

 

Bidrag fra lesere

For at sidene skal bli best mulig tar vi gjerne imot tilbakemeldinger. Dersom du har en interessant historie eller turopplevelse fra reisaelva som du ønsker å dele med andre så ta kontakt med oss.

Opphavsrett på reisaelva.no

Innholdet på reisaelva.no tilhører Reisa Elvelag og er rettighetsbeskyttet etter bl.a. lov om opphavsrett til åndsverk m.m. Nettsidene kan derfor ikke kopieres, reproduseres, republiseres, lastes ned eller på noen annen måte gjengis eller overføres, uten etter skriftlig forhåndsgodkjenning fra rettighetshaverene. Unntak gjelder for enkelstående eksemplarer til privat, ikke-kommersiell bruk Det som er nevnt ovenfor gjelder i utgangspunktet også for de enkelte elementer på nettsidene, så som logoer, fotografier og filmklipp. Vi aksepterer bruk av pekere til reisaelva.no, så fremt det er pekere til hele nettsider, uten bruk av rammer eller andre tillegg/endringer. Det er ikke tillatt å etablere pekere som innebærer en kopiering eller en kopierings-/nedlastingsmulighet, eller pekere til enkeltstående elementer som f.eks. lyd, video og fotografier. Kopiering eller nedlasting i strid med disse rettigheter kan medføre erstatnings- og/eller straffansvar.


Tips en venn
Tips en venn
eller del på..


Here, fishy fishy fishy...