Bestandovervåking høsten 2017 - Frivillige deltakere ønskes!

Snorkling 2008_300x201

I perioden september-oktober 2017 gjennomfører Reisa Elvelag i samarbeid med NINA 3 forskjellige overvåkningstiltak for å kvalitetssikre bestanden av anadrome fiskearter i Reisaelva. I denne forbindelse er vi avhengige av frivillige som kan være med å bidra til at dette kan gjennomføres.

Tiltakene som skal gjennomføres er følgende:

Elektrofiske av yngel - rettet mot å måle tetthet av lakseyngel på utvalgte lokalisasjoner i Reisaelva, for å kunne sammenlikne elvas evne til reproduktivitet sett i forhold til tidligere år. Elektrofisket vil bli utført av representant fra NINA sannsynligvis i september, men det vil kunne bli behov for en eller flere erfarne elvebåtkjørere for å kunne kjøre personell og utstyr til lokalisasjoner over stort sett hele elva. Båtkjører vil bli honorert med en timesats for tapt arbeidsfortjeneste/båtleie.

Laksetelling/dykking - I siste halvdel av september gjennomføres laksetelling/dykking med formål om å få oversikt over gjenstående antall laks (samt om mulig ørret og røye), som står i elva i etterkant av fiskesesongen. Disse tallene er nødvendige for å kunne vurdere gytebestanden og dermed også elvas fangstpotensiale for neste år. Laksetellingen er dermed en særdeles viktig forvaltningsmessig oppgave for oss som vassdragsforvalter. For å gjennomføre tiltaket kreves det 3-5 erfarne elvebåtkjørere (kapable til å kjøre båt på vannstander mellom 1,6m og 1,9m) i en av 5 ulike "roder" fra Nerfossen til Ansjøen. I tillegg kreves det mellom 8-10 personer som kan fungere som dykkere (snorkel+våtdrakt) som kan flyte med strømmen og telle fisk. Grunnet oppdragets art er det særdeles fordelaktig at personellet som er med på laksetellingen har vært med tidligere for å kunne opprettholde god sammenlignbarhet mot tidligere år.  Dykkerne bør også være i vanlig fysisk god form. Personell som deltar vil bli honorert etter timesats for tapt arbeidsfortjeneste/båtleie samt kilometergodtgjørelse ved eventuell kjøring.

Prøvefiske etter oppdrettslaks - I perioden september-oktober vil det også gjennomføres prøvefiske etter innslag av oppdrettslaks i Reisaelva. Hensikten med prøvefisket er å finne innslaget av rømt oppdrettsfisk. Det skal fanges minimum 50 laks med tilhørende skjellprøver og korrekt utfylt prøvekonvolutt og fangstrapport. Når nødvendig antall skjellprøver er innhentet vil prøvefisket avsluttes. Da fisket skal foregå så skånsomt for bestanden som mulig så kreves det at deltakere som er med på prøvefisket skal være erfarne fiskere, godt kapable til å fange og slippe ut fisk uten å volde unødvendig skade, samt rutinerte nok til å kunne skille oppdrettslaks fra villaks. Fisket skal gjennomføres i par og alle deltakere skal være forhåndsgodkjente av Reisa Elvelag samt ha nødvendig godkjennelse medbrakt samt refleksvest på under fisket. I tillegg har Reisa Elvelags styre bestemt at deltakere på prøvefiske skal bestå av personer som enten har løst innenbygds forvaltningsavgift eller er grunneiere med fiskerett i Reisaelva. Prøvefisket honoreres etter en modell hvor hver skjellprøve honoreres samt at det gis en ekstrapremie til de 3 som leverer flest skjellprøver.

 

Frivillige som er interessert å være med på et eller flere av disse tiltakene kan gjerne melde seg så snart som mulig på mail til post@reisaelva.no 


Tell A Friend
E-mail this
Or share with...


Here, fishy fishy fishy...