Varsel om gjennomføring av forvaltningstiltak i Reisaelva høsten 2017

Kjell Arne setter ut laks 1_75x56

Reisa elvelag er i perioden 1 september til og med 15 oktober innvilget tillatelse av Fylkesmannen til å gjennomføre ulike overvåkningstiltak i Reisavassdraget. 

Følgende aktiviteter vil bli gjennomført:

Elektrofiske av yngel - rettet mot å måle tetthet av lakseyngel på utvalgte lokalisasjoner i Reisaelva, for å kunne sammenlikne elvas evne til reproduktivitet sett i forhold til tidligere år. Elektrofisket vil bli utført av representant fra NINA sannsynligvis i september.

Laksetelling/dykking - 23-24 september gjennomføres laksetelling/dykking med formål om å få oversikt over gjenstående antall laks (samt om mulig ørret og røye), som står i elva i etterkant av fiskesesongen. Disse tallene er nødvendige for å kunne vurdere gytebestanden og dermed også elvas fangstpotensiale for neste år. Laksetellingen er dermed en særdeles viktig forvaltningsmessig oppgave for oss som vassdragsforvalter.

Prøvefiske etter oppdrettslaks - I perioden september-oktober vil det også gjennomføres prøvefiske etter innslag av oppdrettslaks i Reisaelva. Hensikten med prøvefisket er å finne innslaget av rømt oppdrettsfisk. Det skal fanges minimum 50 laks med tilhørende skjellprøver og korrekt utfylt prøvekonvolutt og fangstrapport. Når nødvendig antall skjellprøver er innhentet vil prøvefisket avsluttes. Under prøvefisket vil fanget oppdrettslaks og pukkellaks bli tatt ut av elva. Prøvefiskere som deltar vil være tydelig merket med refleksvest under fiske og vil ha medbrakt tillatelseslipp fra Reisa elvelag som vil kunne vises på forespørsel fra publikum.


Tips en venn
Tips en venn
eller del på..


Here, fishy fishy fishy...